عینکهای محافظت نور


دراثراستفاده ازابزارهای دیجیتال(موبایل،کامپیوتر)باضعف چشم روبروخواهیدشد.توصیه می شودازعینکهای محافظت نوراستفاده کنید حتی اگرچشمهایتان ضعیف نباشد 

دیدگاه شما (0)